Img BgImg Bg

Regulamin Sinclair

1. Strona internetowa Sinclair Polska

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki (OW) określają sposób, w jaki użytkownik może uzyskać dostęp do witryny internetowej i korzystać z niej. Termin „witryna” odnosi się do następujących adresów i związanych z nim podstron: www.sinclair.com/pl

1.2 Administratorem witryny internetowej jest spółka Sinclair Pharmaceutical Limited z siedzibą w Chester, Eden House Lakeside, Chester Business Park, Chester, UK spółka utworzona pod prawem Anglii i Walii, zarejestrowana w Companies House pod numerem 01007146, posiadająca numer VAT ID (UK) 779-408-970 (Sinclair).

1.3 Na potrzeby niniejszych OW, nazwa „Grupa Sinclair” oznacza każde przedsiębiorstwo lub każdy inny podmiot prawny sprawujący kontrolę nad Sinclair Pharma PLC lub znajdujący się pod kontrolą Sinclair Pharma PLC, albo będący wraz z firmą Sinclair Pharma PLC pod wspólną kontrolą. Przy czym, „kontrola” oznacza tutaj zdolność kierowania sprawami drugiej strony, na podstawie posiadanych akcji, na mocy zawartej umowy lub też w inny sposób.

1.4 Witryna jest skierowana wyłącznie do użytkowników pełnoletnich, będących profesjonalistami medycznymi, mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do witryny spoza terytorium Polski, jest on odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa.

1.5 Witryna zawiera ogólne informacje, mające na celu przybliżenie naszej działalności, choć niektóre z prezentowanych treści mogą mieć charakter promocyjny. Nie jest to wiążąca oferta, a dostępność naszych produktów i nasze witryny mogą się różnić w zależności od kraju, w którym się Państwo znajdują. W przypadku pytań dotyczących dostępności konkretnych produktów w Państwa regionie prosimy o kontakt z przedstawicielem Sinclair.

1.6 Niniejsza witryna nie jest poradą medyczną, wskazówką, ani zaleceniem. Przed użyciem konkretnego produktu, zawsze należy przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania, etykietę produktu i/lub instrukcję obsługi. Pracownik służby zdrowia musi zawsze polegać na swoim własnym wykształceniu zawodowym, ocenie klinicznej i stanie zdrowia pacjenta przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji o zastosowaniu konkretnego produktu. Treści zawarte na stronach nie mogą zastąpić konsultacji z wykwalifikowanym specjalistą czy lekarzem, który jest upoważniony do zakupu i stosowania produktów firmy Sinclair.

2. Korzystanie z witryny


2.1 Korzystając witryny, użytkownik akceptuje niniejsze OW, naszą Politykę Prywatności i Politykę korzystania z plików cookies. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych OW lub ww. dokumentów, to powinien natychmiast zaprzestać korzystania z witryny.

2.2 Na podstawie niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji, udzielonej przez Sinclair (bez prawa do udzielania sublicencji), która może być odwołana w każdym czasie, użytkownik może przeglądać nieodpłatnie zasoby witryny. Umożliwienie użytkownikowi korzystania z treści znajdujących się na witrynie nie stanowi oferty handlowej, ani usługi w postaci oferowania treści cyfrowych.

2.3 W ramach, ww. licencji, użytkownik może czytać, przeglądać, drukować, pobierać i kopiować materiały znajdujące się na witrynie, wyłącznie w celu użytku osobistego i niekomercyjnego, po to aby uzyskać informacje o nas, naszych produktach i usługach; pod warunkiem, że takie wykorzystanie będzie zgodne z przepisami obowiązującego prawa i dobrymi obyczajami.
Użytkownik nie ma prawa do dalszego rozpowszechniania treści witryny w jakikolwiek sposób, w szczególności, w celach komercyjnych.

2.4 Użytkownik nie może korzystać z witryny w żaden inny sposób, zabronione jest kopiowanie i wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów z witryny, w tym ich rozpowszechnianie, w sposób godzący w dobra osobiste i reputacje Sinclair oraz jej produktów lub niezgodny z przepisami prawa i dobrymi obyczajami. W szczególności, zabronione jest pobieranie i/lub wtórne wykorzystywanie treści witryny, w celach komercyjnych bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody. Ponadto, nie jest dozwolone stosowanie jakichkolwiek narzędzi służących do hurtowego gromadzenia lub eksploracji danych (data mining) lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych z witryny. Użytkownik w relacjach z podmiotami i osobami trzecimi, w odniesieniu do treści pochodzących z witryny jest zobowiązany do podawania adresu witryny, jako materiału źródłowego i zamieszczania informację o prawach autorskich „© Sinclair Group of Companies, wszelkie prawa zastrzeżone”.

2.5 W określonych sytuacjach, mogą mieć zastosowanie inne dodatkowe warunki. Korzystając z niektórych zasobów Sinclair, wymagających np. logowania, podlegasz również tym innym warunkom, zasadom i wytycznym obowiązującym w stosunku do danej Usługi/Zasobu Sinclair. W przypadku, rozbieżności pomiędzy niniejszymi OW, a Warunkami świadczenia Usługi/Zasobu, rozstrzygające pierwszeństwo będą miały Warunki świadczenia Usługi / Warunki udostępniania Zasobu, jeśli zdecydujesz się skorzystać z tej Usługi/Zasobu.

2.6 Pracujemy nad tym, aby nasza witryna była jak najbardziej dostępna. Jeśli masz jakiekolwiek trudności w tym zakresie, skontaktuj się z nami pod adresem enquiries@sinclairpharma.com i/lub zapoznaj się z poradnikiem na temat dostępności stron pod adresem https://www.sinclairpharma.com/de/accessibility.


2.7 W przypadku, naruszenia niniejszych OW lub ich zasad, czy też jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa, w szczególności naruszenia praw własności intelektualnej lub dobrego imienia i dóbr osobistych Sinclair, możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić prawo do korzystania z witryny, usunąć lub edytować wszelkie zamieszczone w niej materiały, udostępnić wszystkie materiały organom ścigania lub podjąć wszelkie inne działania, które uznamy za konieczne w związku z takim naruszeniem. Za naruszenie niniejszych OW, uznajemy korzystanie z witryny przez nieprofesjonalnych użytkowników (nieposiadających wykształcenia medycznego lub nie działających w branży medycznej). Sinclair zastrzega sobie prawo do blokowania oraz ograniczania takim użytkownikom dostępu do zasobów witryny w każdym czasie.

3. Ograniczenia w korzystaniu z witryny

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z witryny tylko w celach zgodnych niniejszymi OW. Niedozwolone jest korzystanie z jakiejkolwiek jej Zawartości (i) w sposób, który powodowałby lub mógłby spowodować zakłócenie funkcjonowania, zwolnienie działania bądź uszkodzenie witryny lub jakiejkolwiek inne negatywne konsekwencje dla funkcjonowania Grupy Sinclair. W szczególności użytkownik nie może:

  1. korzystać z witryny w celach niezgodnych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub zabronionymi przez niniejsze OW,
  2. wykorzystywać witryny w celu lub próby oszustwa, przestępstwa, wykroczenia lub innego czynu bezprawnego,
  3. wykorzystywać witryny do dystrybucji wirusów, złośliwego oprogramowania lub innego oprogramowania tego typu, w szczególności celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do komputerów, danych, systemów, kont lub sieci, lub do korzystania z nich bez upoważnienia,
  4. korzystać z witryny w celu promowania niezamawianych reklam, wiadomości lub wysyłania spamu,
  5. korzystać z witryny w celu symulowania korespondencji od nas, od innych serwisów lub osób prawnych lub uzyskania danych osobowych, danych uwierzytelniających lub innych wartościowych informacji (np. „phishing”, „smishing”, „vishing”, etc.),
  6. korzystać z witryny w sposób zakłócający jej działanie lub funkcjonowanie którejkolwiek Spółek z Grupy Sinclair lub witryny albo innego podmiotu lub osoby trzeciej,
  7. łamać zasad dotyczących korzystania z praw własności intelektualnej i naszego oprogramowania.

4. Własność, korzystanie i prawa własności intelektualnej

4.1 Witryna w tym wszelkie prawa własności intelektualnej z nią powiązane, oraz wszystkie informacje i inne materiały na niej opublikowane (w tym między innymi, teksty, obrazy, nagrania audio i wideo lub inne treści multimedialne, czy oprogramowanie („Zawartość”) są własnością firmy Sinclair, naszych licencjodawców lub obu stron (stosownie do przypadku).

W celu uniknięcia wątpliwości, przypominamy, że do praw własności intelektualnej należą m.in. prawa autorskie, prawa ochronne na znaki towarowe (zarejestrowane i niezarejestrowane), nazwy domen, prawa do projektów, prawa do baz danych, patenty i wszelkie inne prawa, zarejestrowane i niezarejestrowane (w dowolnym miejscu na świecie). Sinclair i jej licencjodawcom przysługują do witryny wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym te związane z niniejszymi OW. Oznacza to na przykład, że Sinclair i jej licencjodawcy pozostają właścicielami tych praw i mogą z nich korzystać według własnego uznania.

4.2 Na podstawie niniejszych OW, użytkownik nie nabywa żadnych praw do witryny i Zawartości poza tymi, które są mu potrzebne do uzyskania dostępu do niej i zostały wyraźnie wskazane w powyższej licencji. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, ani nie próbować obchodzić lub usuwać żadnych zabezpieczeń i powiadomień zawartych na stronie (w tym powiadomień o własności intelektualnej), ani powiadomień o treściach cyfrowych lub jakichkolwiek zabezpieczeniach zawartych lub wbudowanych w witrynie.

4.3 Witryna zawiera znaki towarowe (zarówno zarejestrowane jak i niezarejestrowane) oraz nazwy handlowe. Wykorzystywanie tych znaków towarowych jest surowo zabronione, chyba że użytkownik uzyskał od nas uprzednio pisemną zgodę na używanie znaków towarowych. Przy czym, wykorzystanie ich musi być zgodne z treścią naszej zgody. Bez naszej wyraźnej pisemnej zgody, użytkownik nie jesteś również uprawniony do tworzenia i/lub publikowania swoich własnych baz danych zawierających istotne elementy jakichkolwiek treści witryny i Zawartości, w szczególności dotyczących naszych produktów.

5. Zamieszczanie informacji na witrynie internetowej

5.1 Chociaż staramy się zapewnić bezpieczeństwo witryny, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji dostarczanych nam przez użytkownika, a zatem nie możemy zagwarantować ich poufności. Z tego powodu, użytkownik nie powinien przekazywać nam żadnych informacji, które uważa za szkodliwe, bezprawne, poufne, wrażliwe lub wartościowe („niechciane treści”). Niezależnie od tego, że cenimy sobie opinie użytkowników, oczekujemy od nich powstrzymania się od wysyłania niechcianych treści. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika, ani osób trzecich za poufność przesłanych materiałów, ani za ich potencjalne wykorzystanie.

5.2 Treści przesyłane przez użytkowników, w szczególności za pomocą formularza kontaktowego muszą być zgodne ze standardami sumienności, dobrych obyczajów i legalności i mogą być wykorzystywane według naszego uznania. W szczególności muszą być:

  1. własnymi oryginalnymi treściami użytkownika i zostać przesłane zgodnie z prawem,
  2. poprawne merytorycznie lub zgodne z prawdziwymi przekonaniami użytkownika,
  3. zamieszczone za wymaganą zgodą osoby trzeciej,
  4. zgodne z prawem, w szczególności nie zawierać treści zniesławiających, ani nie być podstawą do oskarżenia o zniesławienie,
  5. zgodne z dobrymi obyczajami, w szczególności nie być obraźliwe, obsceniczne, lub zawierać treści o charakterze seksualnym, dyskryminującym, czy wprowadzającym w błąd; lub być obraźliwe, zawstydzające lub nękające.

6. Poprawność informacji i dostępność witryny internetowej

6.1 Informacje na tej witrynie są dostarczane z wyłączeniem praw do rękojmi lub gwarancji z tytułu wad oraz wszelkich innych praw o podobnym charakterze. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzetelność, kompletność czy aktualność umieszczanych treści. Ponadto, nie możemy zagwarantować, że witryna jest odpowiednia lub nadaje się do jakiegokolwiek konkretnego celu. Wszelkie działania podejmowane w oparciu o informacje zawarte na witrynie są podejmowane przez użytkowników na własne ryzyko.

6.2 Możemy zawiesić lub zakończyć działanie witryny w dowolnym momencie , według własnego uznania. Możemy również w każdej chwili i według własnego uznania bez wcześniejszego informowania lub składania wyjaśnień zmienić wybrane lub wszystkie usługi i/lub treści.

6.3 Chociaż staramy się zapewnić, że witryna jest dostępna do użytku, nie obiecujemy, że witryna będzie dostępna przez cały czas bez zakłóceń, ani nie obiecujemy nieprzerwanej możliwości korzystania z witryny, ani tego, że witryna jest wolna od błędów.

7. Cyfrowa tablica ogłoszeń i inne usługi interaktywne.

Co do zasady, witryna nie jest interaktywna i nie umożliwia użytkownikom publicznego pozostawiania komentarzy i postów lub przesyłania materiałów o innych charakterze. Jeśli zdecydujemy się w przyszłości udostępniać na witrynie cyfrowe tablice ogłoszeń lub inne usługi komunikacyjne („usługi interaktywne”). Nie mamy obowiązku monitorowania, ani nadzorowania tych treści, obrazów, nagrań wideo, audio lub innych treści multimedialnych, oprogramowania, czy informacji lub materiałów przesłanych przez użytkownika lub innych odbiorców naszych usług interaktywnych („osoby trzecie”/ „podmioty trzecie”). W przypadku, monitorowania lub moderowania przesłanych materiałów, podamy szczegóły dotyczące sposobu ich monitorowania lub moderowania oraz dane osób do kontaktu. Możemy według własnego uznania usunąć lub edytować wszelkie materiały przesłane na naszą witrynę, niezależnie od tego, czy zastrzegliśmy, że są one moderowane, czy nie.

8. Hiperłącza i strony internetowe osób trzecich

Witryna internetowa może zawierać hiperłącza lub przekierowania do innych stron internetowych, należących do osób trzecich. Te hiperłącza lub przekierowania stanowią wyłącznie przekierowanie dla wygody użytkownika. Nie mamy kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za jakość, rodzaj, wiarygodność, czy treść zamieszczonych materiałów, ani informacji zawartych na jakiejkolwiek stronie internetowej, do której prowadzą hiperłącza i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

Zamieszczenie hiperłącza lub przekierowania do strony internetowej nie oznacza, że popieramy, weryfikujemy lub monitorujemy informacje zawarte na tej podlinkowanej stronie internetowej. Korzystanie z witryny osoby trzeciej może podlegać odmiennym warunkom korzystania z takiej witryny, ustalonym przez tę osobę

9. Ograniczenie odpowiedzialności

Poza odpowiedzialnością ustawową, której nie da się wyłączyć, Sinclair nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, wynikowe, ani żadne inne negatywne następstwa, w szczególności te wynikające z działań niezgodnych z OW lub sytuacji opisanych w pkt 10 i 11 niniejszych OW, z niedbalstwa lub nieprawidłowego użytkowania witryny lub jej Zawartości.

10. Dostęp do witryny i wydarzenia, na które nie mamy wpływu

Nie gwarantujemy nieprzerwanego dostępu do witryny, ani treści na niej zawartych. Treści te mogą być dowolnie zmieniane w każdym czasie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia niniejszych OW, wynikające ze zdarzeń, na które nie mamy wpływu, w szczególności siły wyższej lub działań osób trzecich. Dotyczy to w szczególności strajków, lokautów lub innych sporów pracowniczych, awarii systemów lub przerw w dostępie do sieci, powodzi, pożarów, eksplozji lub wypadków.

11. Zmiany


Wszelkie zmiany niniejszych OW wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na witrynie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych OW w dowolnym czasie. Nasze zaktualizowane warunki zostaną udostępnione na witrynie, a data ich publikacji jest dniem ich ogłoszenia i wejścia w życie. Korzystając z witryny, użytkownik akceptuje zmiany i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie OW pod kątem wprowadzonych zmian. W przypadku, braku akceptacji niniejszych OW lub ich zmian, użytkownik powinien natychmiast opuścić witrynę.

12. Prawo i sądy właściwe dla sporów

Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim winny być interpretowane. Sinclair i użytkownik poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla siedziby Sinclair, co oznacza, że w celu dochodzenia praw przysługujących na podstawie przepisów o ochronie konsumentów, w związku niniejszymi OW, użytkownik może wystąpić z powództwem do sądu właściwego dla siedziby Sinclair lub państwa w którym zamieszkuje. Komisja Europejska udostępnia elektroniczną platformę do rozstrzygania sporów pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ponieważ, preferujemy bezpośrednie interakcje z naszymi użytkownikami, nie uczestniczymy w procedurach rozstrzygania sporów konsumenckich.