Img BgImg Bg

Informacje o dostępności strony internetowej

Administratorem tej strony internetowej jest Sinclair Pharma Ltd (Sinclair) z siedzibą pod adresem: to 30-32 Whitfield Street, Whitfield Court, Londyn, W1T 2RQ, zarejestrowanej pod numerem 03816616.

Sinclair Pharma Ltd podejmuje starania, aby treści zamieszczone na stronie były dostępne dla wszystkich grup użytkowników, włączając osoby niepełnosprawne z utratą wzroku lub niedowidzeniem, głuche lub z niedosłuchem, z deficytami funkcji poznawczych, z ograniczeniami ruchowymi, upośledzeniem mowy, światłowstrętem oraz osoby cierpiące na więcej niż jedną z wyżej wymienionych niepełnosprawności.

Firma Sinclair Pharma Ltd opracowała tę stronę internetową z myślą o dostępności zgodnie z wytycznymi W3C Web Accessibility Initiative (WAI).

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) 2.0 zawierają szereg zaleceń mających na celu uczynienie treści strony internetowej bardziej dostępn ą zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i bez niepełnosprawności. Stworzenie dostępnych treści odbywa się z korzyścią dla wszystkich grup użytkowników.

12 Wytyczne Sinclair Pharma Ltd dotyczące dostępności:

  • teksty alternatywne dla treści nietekstowych
  • napisy i alternatywne rozwiązania dla treści audio i wideo - również w języku lokalnym
  • wykorzystanie technologii responsywnych w celu umożliwienia dostosowania treści
  • wykorzystanie najlepszych możliwych kontrastów w celu ułatwienia odbioru treści pod względem wizualnym i akustycznym
  • dostęp do wszystkich funkcji za pomocą klawiatury
  • wystarczający czas na przeczytanie dla użytkowników
  • unikanie treści mogących wywołać drgawki i napady epileptyczne
  • intuicyjna nawigacja i łatwe wyszukiwanie treści
  • czytelne i zrozumiałe teksty
  • przewidywalny sposób działania i wygląd strony
  • pomoc użytkownikom w unikaniu i korygowaniu błędów
  • kompatybilność treści z obecnymi i przyszłymi technologiami

Sinclair Pharma Ltd spełnia trzy poziomy zgodności z zasadami dostępności: A (najniższy), AA i AAA (najwyższy). Deklarowanym celem jest zgodność z poziomem AA. W zależności od ich praktyczności i wykonalności wytyczne te są wdrażane i przekładają się na dostępność strony. Firma Sinclair Pharma Ltd kontroluje regularnie zawartość strony internetowej pod kątem spełnienia wytycznych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące dostępności tej strony internetowej, prosimy o kontakt pod adresem: enquiries@sinclairpharma.com.